IHM Weekend Clergy Schedule (February- Celebrants subject to change)

Clergy Schedule for February 1, 2020 and February 2, 2020

Saturday, February 1, 2020
5:15 Vigil Mass: Fr. Casey

Sunday, February 2, 2020
7:30AM:   Fr. Casey
9:30AM:   Fr. Bongard
11:30AM:  Fr. Verruni

 Clergy Schedule for February 8, 2020 and February 9, 2020

Saturday, February 8, 2020
5:15  Vigil Mass: Fr. Verruni

Sunday, February 9, 2020
7:30AM:  Fr. Verruni
9:30AM:  Fr. Casey/Deacon Sam
11:30AM: Fr. Bongard/Deacon Sam

Clergy Schedule for February 15, 2020 and February 16, 2020

Saturday, February 15, 2020
5:15  Vigil Mass: Fr. Casey

Sunday, February 16, 2020
7:30AM:  Fr. Casey
9:30AM:  Fr. Verruni/Deacon Sam***
11:30AM: Fr. Bongard/Deacon Sam***
***Deacon Sam Preach

Clergy Schedule for February 22, 2020 and February 23, 2020

Saturday, February 22, 2020

5:15 Vigil Mass: Fr. Casey

Sunday, February 23, 2020

7:30AM: Fr. Bongard
9:30AM: Fr. Casey/Deacon Sam
11:30AM: Fr. Verruni/Deacon Sam